Een op vijf gebruikte toepassingen draait in de cloud

Het gebruik van cloud-toepassingen kan op meerdere manieren worden gemeten. Een manier is kijken naar de penetratiegraad; welk deel van de bedrijfsvestigingen gebruikt applicaties uit de cloud. Dat blijkt op dit moment 63 procent te zijn. Een andere manier van berekenen is het bekijken welk deel van alle gebruikte applicaties een oplossing uit de cloud is. Met deze laatste methode blijkt dat momenteel bijna één van de vijf applicaties in gebruik (19 procent) een toepassing betreft die in de cloud draait. Vier jaar geleden was dat nog maar 6 procent en twee jaar terug was dat 11 procent. De belangrijkste uitschieter blijkt de onderwijssector te zijn. Binnen dit segment vormen cloud-toepassingen 41 procent van de in kaart gebrachte applicaties. Voor alle andere branches ligt het percentage cloudapplicaties tussen de 10 en 19 procent. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van interviews met circa 6.000 Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Zoals gezegd is er dus een duidelijk groei in cloud-applicaties als percentage van alle applicaties. Ook de penetratiegraad neemt nog altijd toe. In 2013 gaf net iets minder dan een derde van alle bedrijfslocaties aan dat men gebruik maakte van één of meerdere cloudapplicaties, twee jaar geleden was dat bijna de helft van de geïnterviewde locaties, nu komt dat al aardig in de buurt van twee derde van de bedrijfsvestigingen. In het onderwijs geven bijna alle locaties, namelijk 93 procent, aan gebruik te maken van cloudoplossingen. Ook de overheids- en zorgsector scoren nog bovengemiddeld (beiden 67 procent). De transportsector blijft het verst achter bij de rest, hier geeft 45 procent van de locaties aan cloudtoepassingen te gebruiken.

Office meest gebruikte oplossing uit de cloud

Per applicatie die door Computer Profile wordt geïnventariseerd, wordt gevraagd of het een oplossing uit de public cloud-, een gehoste of private cloudoplossing betreft of dat de applicatie nog steeds on premises binnen de eigen organisatie draait. Bij de 6.000 geïnterviewde bedrijfsvestigingen zijn in totaal 51.000 applicaties in kaart gebracht. Ongeveer 3.800 locaties geven aan gebruik te maken van cloudoplossingen (63 procent). Het totale aantal geïnventariseerde applicaties die in de cloud draaien betreft 9.500 (19 procent van het totaal). Binnen deze 9.500 cloudapplicaties wordt de grootste groep (24 procent) gevormd door Office applicaties. Een even groot deel komt op het conto van HR-toepassingen. De derde grootste groep met applicaties uit de cloud betreft de verzamelbak “Vertical solutions”. Hierin zitten bijvoorbeeld leerlingadministratiesystemen uit het onderwijs, oplossingen voor lokale overheden en zorgtoepassingen.

Leveranciers van cloud-toepassingen

Voor de leveranciers van cloudoplossingen zien we natuurlijk een grote samenhang met de eerder genoemde deelgebieden binnen de geïnventariseerde cloudapplicaties. Microsoft is de meest genoemde leverancier van cloudoplossingen. Ongeveer een derde van de geïnterviewde locaties geeft aan dat men één of meerdere Microsoft toepassingen gebruikt die in de cloud draaien. Office365 is daarbij de meest voorkomende Microsoft cloudoplossingen, maar ook SharePoint en Exchange uit de cloud treffen we aan bij een grote gebruikersgroep. RAET is de tweede meest genoemde vendor van cloudoplossingen. Het betreft dan vrijwel uitsluitend de HR-toepassingen. Voor AFAS vormt HR ook het grootste deel, maar zien we daarnaast redelijk wat ERP- en Finance oplossingen die in de cloud draaien. Voor ADP betreft het eveneens vrijwel uitsluitend HR-toepassingen uit de cloud. Schoolmaster en Salesforce komen ongeveer net zo vaak voor als ADP de cloud. Hier betreft het dan respectievelijk branchespecifieke software voor het onderwijs en CRM.

Over Computer Profile Benelux

Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 30.000 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 30.000 ICT-beslissing makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via twitter.com/ComputerProfile.

Unified communications in gebruik bij 1 op 3 Nederlandse locaties

Van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers op locatie geeft 33 procent aan gebruik te maken van een oplossing voor Unified Communications. Daarmee ligt het gebruik op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar geleden. Voor die tijd zagen we duidelijke jaarlijkse groeicijfers. In 2013 lag het percentage locaties met Unified Communications bijvoorbeeld nog op 17 procent, kortom de laatste vier jaar lieten een verdubbeling zien in het aantal gebruikers van Unified Communications. De belangrijkste drijver achter de groei in deze cijfers betreft het toegenomen gebruik van Skype for Business toepassingen. Op dit moment treffen we bij 27 procent van de geïnterviewde locaties een Skype for Business toepassing aan. Ook hier zien we dat de sterkste groei achter de rug lijkt te zijn, ten opzichte van vorig jaar is er een procentpunt bijgekomen. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van gesprekken met ruim 6.000 Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen in de afgelopen 12 maanden.

Waar Lync voorheen een aparte server oplossing was kan Skype for Business naast een (on premises) server versie ook worden verkregen via de Office 365 licentie. Een belangrijk deel van de verspreiding van Skype for Business hangt dan ook samen met het toegenomen gebruik van O365. Of en in welke mate men daarbij de Unified Communications mogelijkheden binnen de O365 licentie benut is niet altijd duidelijk. Zo kan het ene bedrijf de mogelijkheden van Skype for Business benutten door gebruik te maken van videoconferencing, delen van bestanden en zelfs het vervangen van de telefooncentrale met de Skype for Business Server terwijl een ander bedrijf enkel de messaging functie van Skype for Business inzet. Sectoren waar het gebruik van Unified Communications bovengemiddeld hoog is, zijn; ICT & Utilities, waar het gebruik van UC op 48 procent ligt en van Skype for Business op 38 procent, de overheidssector waar 40 procent aangeeft UC te gebruiken en 34 procent gebruik maakt van Skype for Business en bedrijfslocaties in het onderwijssegment kennen een UC penetratie van 38 procent en een Skype penetratie van 36 procent.

Voice over IP

Voorwaarde voor Unified Communications is de beschikbaarheid van IP lijnen voor de communicatie. VoIP is daarbij doorgaans de eerste gebruikte functionaliteit. Het gebruik van VoIP bij de geïnterviewde Nederlandse bedrijfsvestigingen ligt momenteel op 63 procent. Vier jaar terug bedroeg dat ongeveer 61 procent en in 2009 was dat nog minder dan een derde van de locaties. Op het gebied van VoIP zien we duidelijk de consolidaties die de afgelopen 10 jaar hebben plaatsgevonden in de publieke sector. Hierdoor geeft 86 procent van de locaties in dit segment aan dat men gebruik maakt van VoIP. Bij ICT & Utilities betreft dat circa driekwart van de locaties. Bouw, industrie en zorg zijn segmenten die relatief laag scoren. In deze drie sectoren geeft circa 55 procent aan dat men VoIP gebruikt.

Kijkend naar het gebruik van VoIP in relatie tot de grootte van het bedrijf dan blijkt dat 58 procent van de locaties met 50 tot 100 medewerkers gebruik maakt van VoIP, 61 procent van de locaties met 100 tot 200 medewerkers, 67 procent van de locaties met 200 tot 500 medewerkers, circa 70 procent van de locaties met 500 tot 1.000 medewerkers en 76 procent bij bedrijfslocaties met meer dan 1.000 medewerkers.

Vendoren

Kijkend naar de vendoren van oplossingen voor VoIP en/of Unified Communications dan zien we dat Cisco de meest voorkomende partij is. Ongeveer 17 procent van de aangetroffen oplossingen op de twee genoemde deelgebieden betreft een Cisco toepassing. We laten dan het gebruik van Microsoft Skype for Business (en haar voorlopers) hierbij wel buiten beschouwing. Cisco kent haar grootste aandeel bij locaties van Multinationals, in dit segment is ruim een derde van de VoIP/UC oplossingen een Cisco toepassing. Mitel vormt overall 16 procent van de IP oplossingen. Het Canadese bedrijf kent in Nederland haar hoogste aandeel (28 procent) bij locaties in het publiek domein (overheid, onderwijs en zorg). De nummer drie Avaya heeft een aandeel van 13 procent en kent haar hoogste aandeel ook bij locaties van Multinationals. KPN kent, ook met 13 procent, een bijna even groot aandeel. Nu is KPN geen producent enkel reseller/integrator van IP oplossingen. De achterliggende hard- en software zal doorgaans afkomstig zijn van de andere vendoren op de lijst. De top 5 wordt gesloten door VodafoneZiggo. Zij scoren relatief hoog bij locaties van Multinationals (door Vodafone label) en Medium Sized Businesses (Ziggo label).

 Videoconferencing op retour

Videoconferencing-oplossingen kunnen standaard onderdeel zijn van een oplossing op het gebied van Unified Communications, maar dat is niet per definitie zo. Daarom is de doelgroep (Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers) apart gevraagd naar het gebruik van videoconferencing oplossingen.

Bij Nederlandse bedrijfsvestigingen is Cisco met een aandeel van 40 procent de meest voorkomende toepassing voor videoconferencing. Daarin is meegenomen het Tandberg aandeel, dat ongeveer de helft van alle Cisco videoconferencing oplossingen voor haar rekening neemt. In 2016 deed Mitel een poging Polycom in te lijven, maar deze poging strandde uiteindelijk waarna investeringsmaatschappij Siris Capital met de buit aan de haal ging. Polycom vormt bij Nederlandse bedrijfsvestigingen ongeveer een derde van alle aangetroffen oplossingen voor videoconferencing. Cisco vormt met meer dan een derde van de videoconferencing oplossingen de tweede grootse vendor op dit terrein. Lifesize, inmiddels verzelfstandigd vanuit Logitech, is met een aandeel van 8 procent de derde grootse partij.

Het gebruik van videoconferencing oplossingen loopt wel langzaam terug. Vanaf 2013 zien we een dalende penetratie voor videoconferencing solutions. Toen gaf 21 procent van de locaties aan een dergelijke oplossing te gebruiken. Nu is dat ongeveer 12 procent. Met name de online mogelijkheden van videoconferencing zijn flink gestegen in de afgelopen jaren waardoor video vergaderen laagdrempeliger is geworden. Op boardroom niveau zal het gebruik van de klassieke videoconferencing oplossingen nog wel een tijdje blijven bestaan, maar de lagen daaronder zullen steeds vaker overstappen op online tools die met een ingebouwde of losse webcam een goedkoop alternatief zijn gaan vormen.

Over Computer Profile
Als zelfstandige database marketing organisatie helpt Computer Profile ICT-bedrijven met het in kaart brengen en gericht benaderen van de juiste doelgroep. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste locaties in het Benelux bedrijfsleven en de overheid. Van deze organisaties heeft Computer Profile een actueel overzicht van de 150.000 beslissers en de ICT-infrastructuur. Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile deze informatie ook over andere Europese landen.

Daarnaast ondersteunt Computer Profile met een team van gekwalificeerde telemarketing agents ICT-organisaties actief bij het vinden van relevante projecten door de inzet van Lead Nurturing en Demand Generation.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.