Een van de zeven Belgische toepassingen draait in de cloud

Het gebruik van cloud toepassingen kan op meerdere manieren worden gemeten. Eén manier is kijken naar de penetratiegraad: welk deel van de bedrijfsvestigingen gebruikt applicaties uit de cloud? Dat blijkt op dit moment 56 procent van de Belgische bedrijfsvestigingen te zijn. Een andere manier van berekenen is kijken welk deel van alle gebruikte applicaties een oplossing in de cloud is. Met deze laatste methode blijkt dat momenteel één van de zeven applicaties in gebruik (14 procent) een toepassing betreft die in de cloud draait. Vier jaar geleden was dat 10 procent, twee jaar terug was dat 11 procent. De belangrijkste uitschieter blijkt de overheidssector te zijn. Binnen dit segment vormen cloudtoepassingen nog maar 7 procent van de in kaart gebrachte applicaties.

Een ander opmerkelijk verschil komt naar voren bij segmentatie naar gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen cloudapplicaties 13 procent van alle geïnventariseerde oplossingen. In Wallonië ligt dat momenteel op circa 6 procent, terwijl bij bedrijfslocaties in Vlaanderen cloudapplicaties 16 procent van het totaal vormen. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van interviews met bijna 3.000 Belgische commerciële en publieke bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Naast de groei in cloudapplicaties als percentage van alle applicaties neemt ook het percentage bedrijfslocaties waar gebruik wordt gemaakt van cloudtoepassingen ook nog altijd toe. In 2013 gaf 49 procent van de geïnterviewde doelgroep aan dat men gebruik maakte van één of meerdere cloudapplicaties, twee jaar geleden lag dat op 52 procent, anno 2017 bedraagt dit 56 procent. Ook in penetratie op vestigingsniveau zien we grote verschillen tussen de gewesten. In Vlaanderen zien we bij 64 procent van de locaties één of meerdere cloudapplicaties terugkomen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat het geval bij 54 procent van de locaties en in Wallonië bij 30 procent van de locaties. De Vlaamse zakelijke markt lijkt daarmee erg op de Nederlandse waar een vergelijkbare analyse is gemaakt. Voor de Nederlandse zakelijke markt ligt het percentage locaties met cloudoplossingen op 63 procent, van de in kaartgebrachte applicaties is 19 procent een cloudtoepassing.

Office meest gebruikte oplossing uit de cloud

Per applicatie die door Computer Profile wordt geïnventariseerd, wordt gevraagd of het een oplossing uit de public cloud betreft, een gehoste (of private cloud) oplossing of dat de applicatie nog steeds on premises binnen de eigen organisatie draait. Bij de 2.900 geïnterviewde Belgische bedrijfsvestigingen zijn in totaal 21.000 applicaties in kaart gebracht. Ongeveer 1.620 locaties geven aan gebruik te maken van cloudoplossingen (56 procent). Het totale aantal geïnventariseerde applicaties die in de cloud draaien betreft 2.900 (14 procent van het totaal).

Binnen deze 2.900 cloudapplicaties wordt de grootste groep, namelijk 27 procent, gevormd door Office-applicaties. Cloudoplossingen op het gebied van HR(M) vormen een kwart van alle aangetroffen cloudapplicaties en een bijna even groot deel wordt gevormd door e-banking oplossingen. Alle andere deelgebieden vormen telkens minder dan 10 procent van het totaal.

Het aantal oplossingen dat in de cloud draait is de afgelopen vijfjaar verdubbeld. Deze groei wordt voor een belangrijk deel gedreven door het toenemende gebruik van Office-applicatie, HR-toepassingen, CRM-oplossingenen document management-systemen in de cloud. Het stijgende gebruik van deze deelgebieden komt op haar beurt voor een belangrijk deel op het conto van de cloud proposities van Microsoft.

Leveranciers van cloud-toepassingen

Voor de leveranciers van cloudoplossingen zien we natuurlijk een grote samenhang met de eerder genoemde deelgebieden binnen de geïnventariseerde cloudapplicaties. Microsoft is voor de Belgische zakelijke markt de meest genoemde leverancier van cloudoplossingen. Bijna een derde van de aangetroffen cloudapplicaties betreft een Microsoft product. Microsoft heeft dan ook meerdere ijzers in het vuur als het gaat om cloudoplossingen. Enorm gegroeid in de laatste paar jaren zijn de Office365 installaties. Daarnaast is ook het gebruik van SharePoint en Exchange uit de cloud gegroeid.

Isabel is de tweede meest genoemde vendor van Belgische cloudoplossingen. Dit betreft de e-banking software van deze vendor die bij een groot aantal Belgische bedrijfsvestingen in gebruik is en in de meeste gevallen de online versie betreft. HR-oplossingen zijn al langere tijd een belangrijke drijver achter cloudacceptatie. SD Worx is daarbij voor de Belgische zakelijke markt de meest genoemde partij. Ongeveer 11 pocent van de aangetroffen cloudoplossingen is een toepassing van SD Worx. Salesforce.com is de nummer vier van de cloudvendoren. Hoewel zij naast de gekende CRM-toepassing ook oplossingen bieden voor service, marketing alsook een development omgeving betreft het waargenomen gebruik op de Belgische markt hoofdzakelijk de CRM-toepassingen. Alle andere vendoren kennen een aandeel kleiner dan 5 procent van het totaal. Dat betreft voor het belangrijkste deel vendoren op het gebied van HR(M)-software.

Over Computer Profile Benelux

Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 30.000 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 30.000 ICT-beslissing makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via twitter.com/ComputerProfile.

Skype for Business grootste pijler Unified communications

Van de Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers op locatie geeft 22 procent aan gebruik te maken van een oplossing voor Unified Communications. Vorig jaar zagen we dat de groei in aantal locaties met deze oplossing leek te stagneren. Het huidige percentage ligt dan ook op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar geleden , maar iets hoger dan 2 jaar terug. Voor die tijd zagen we een groei van een aantal procentpunten per jaar. In 2013 lag het percentage locaties met Unified Communications bijvoorbeeld nog op 14 procent. Veruit de meest voorkomende oplossing voor Unified Communications die we bij de Belgische bedrijfslocaties tegenkomen betreft Skype for Business toepassingen. Op dit moment treffen we bij 16 procent van de geïnterviewde locaties een Skype for Business toepassing aan. Ook hier zien we dat de sterkste groei achter de rug lijkt te zijn. Die leek met name plaats te vinden rond 2012 en 2013. Toen schoot het gebruik van enkele procentpunten naar circa 14 procent. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van gesprekken met ruim 3.700 Belgische bedrijfsvestigingen in de afgelopen 12 maanden.

Waar Lync voorheen een aparte serveroplossing was kan Skype for Business naast een (on premise) server versie ook worden verkregen via de Office 365 licentie. Een deel van de verspreiding van Skype for Business hangt dan ook samen met het toegenomen gebruik van O365. Of en in welke mate men daarbij de Unified Communications mogelijkheden binnen de O365 licentie benut is niet altijd duidelijk. Zo kan het ene bedrijf de mogelijkheden van Skype for Business benutten door gebruik te maken van videoconferencing, delen van bestanden en zelfs het vervangen van de telefooncentrale met de Skype for Business Server, terwijl een ander bedrijf enkel de messaging functie van Skype for Business inzet. Sectoren waar het gebruik van Unified Communications bovengemiddeld hoog is, zijn; ICT & Utilities, waar het gebruik van UC op 44 procent ligt en van Skype for Business op 33 procent, (waar zie ik deze percentages?) de transportsector waar 31 procent aangeeft UC te gebruiken en 25 procent gebruik maakt van Skype for Business en bedrijfslocaties in het segment Finance & Services kent een UC penetratie van 29 procent en een Skype penetratie van 22 procent.

Voice over IP

Voorwaarde voor Unified Communications is de beschikbaarheid van IP lijnen voor de communicatie. VoIP is daarbij doorgaans de eerste gebruikte functionaliteit. Het gebruik van VoIP bij de geïnterviewde Belgische bedrijfsvestigingen ligt momenteel op 51 procent. Vier jaar terug bedroeg dat ongeveer 48 procent en in 2009 was dat nog minder dan een derde van de locaties. Ook hier zien we dat de naar boven uitschietende sector de ICT & Utilities sector betreft  waar driekwart van de locaties gebruik maakt van VoIP.

Kijkend naar het gebruik van VoIP in relatie tot de grootte van het bedrijf, dan blijkt dat 47 procent van de locaties met 50 tot 100 medewerkers gebruik maakt van VoIP, 50 procent van de locaties met 100 tot 200 medewerkers, 58 procent van de locaties met 200 tot 500 medewerkers en circa 60 procent van de locaties met meer dan 500 medewerkers.

Vendoren

Kijkend naar de vendoren van oplossingen voor VoIP en voor Unified Communications, dan zien we dat Cisco de meest voorkomende partij is. Een kwart van de aangetroffen oplossingen op de twee genoemde deelgebieden betreft een Cisco toepassing. We laten dan het gebruik van Microsoft Skype for Business (en haar voorlopers) wel buiten beschouwing (het gebruik van Skype for Business is ongeveer 1,6 maal zo groot als het gebruik van Cisco oplossingen). Cisco kent haar grootste aandeel bij locaties van Multinationals. In dat segment is bijna de helft van de VoIP/UC oplossingen een Cisco toepassing. Mitel vormt overall 16 procent van de IP oplossingen. Het Canadese bedrijf kent haar hoogste aandeel (26 procent) bij locaties van National Enterprises (commerciële bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers in België). Unify neemt de derde plaats in met een  aandeel van 13 procent en kent in het publiek domein haar sterkste segment (17 procent). Alcatel-Lucent kent, met 12 procent, een bijna even groot aandeel. Ook Alcatel-Lucent kent haar sterkste positie in het publiek domein waar één op vijf oplossingen op het gebied van VoIP/UC van hen is. Avaya sluit de top 5 met een aandeel van 10 procent. Ook Avaya kent bij Multinationals haar grootste aandeel (16 procent).

Videoconferencing op retour

Videoconferencing-oplossingen kunnen standaard onderdeel zijn van een oplossing op het gebied van Unified Communications, maar dat is niet per definitie zo. Daarom is de doelgroep (Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers) apart gevraagd naar het gebruik van videoconferencing oplossingen.

Bij Belgische bedrijfsvestigingen is Polycom met een aandeel van 40 procent de meest voorkomende toepassing voor videoconferencing. In 2016 deed Mitel een poging Polycom in te lijven, maar deze poging strandde uiteindelijk waarna investeringsmaatschappij Siris Capital met de buit aan de haal ging. Cisco vormt met meer dan een derde van de videoconferencing-oplossingen de tweede grootse vendor op dit terrein. Dat is inclusief de oplossingen van het overgenomen Tandberg. Lifesize, inmiddels verzelfstandigd vanuit Logitech, is met een aandeel van 10 procent de derde grootse partij.

Het gebruik van videoconferencing-oplossingen loopt wel langzaam terug. Vanaf 2013 zien we een dalende penetratie voor videoconferencing solutions. Toen gaf 23 procent van de locaties aan een dergelijke oplossing te gebruiken. Nu is dat ongeveer 13 procent. Met name de online mogelijkheden van videoconferencing zijn flink gestegen in de afgelopen jaren, waardoor video vergaderen laagdrempeliger is geworden. Op boardroom niveau zal het gebruik van de klassieke videoconferencing-oplossingen nog wel een tijdje blijven bestaan, maar de lagen daaronder zullen steeds vaker overstappen op online tools die met een ingebouwde of losse webcam een goedkoop alternatief zijn gaan vormen.

Over Computer Profile
Als zelfstandige database marketing organisatie helpt Computer Profile ICT-bedrijven met het in kaart brengen en gericht benaderen van de juiste doelgroep. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste locaties in het Benelux bedrijfsleven en de overheid. Van deze organisaties heeft Computer Profile een actueel overzicht van de 150.000 beslissers en de ICT-infrastructuur. Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile deze informatie ook over andere Europese landen.

Daarnaast ondersteunt Computer Profile met een team van gekwalificeerde telemarketing agents ICT-organisaties actief bij het vinden van relevante projecten door de inzet van Lead Nurturing en Demand Generation.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.