Een op vijf gebruikte toepassingen draait in de cloud

Het gebruik van cloud-toepassingen kan op meerdere manieren worden gemeten. Een manier is kijken naar de penetratiegraad; welk deel van de bedrijfsvestigingen gebruikt applicaties uit de cloud. Dat blijkt op dit moment 63 procent te zijn. Een andere manier van berekenen is het bekijken welk deel van alle gebruikte applicaties een oplossing uit de cloud is. Met deze laatste methode blijkt dat momenteel bijna één van de vijf applicaties in gebruik (19 procent) een toepassing betreft die in de cloud draait. Vier jaar geleden was dat nog maar 6 procent en twee jaar terug was dat 11 procent. De belangrijkste uitschieter blijkt de onderwijssector te zijn. Binnen dit segment vormen cloud-toepassingen 41 procent van de in kaart gebrachte applicaties. Voor alle andere branches ligt het percentage cloudapplicaties tussen de 10 en 19 procent. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van interviews met circa 6.000 Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Zoals gezegd is er dus een duidelijk groei in cloud-applicaties als percentage van alle applicaties. Ook de penetratiegraad neemt nog altijd toe. In 2013 gaf net iets minder dan een derde van alle bedrijfslocaties aan dat men gebruik maakte van één of meerdere cloudapplicaties, twee jaar geleden was dat bijna de helft van de geïnterviewde locaties, nu komt dat al aardig in de buurt van twee derde van de bedrijfsvestigingen. In het onderwijs geven bijna alle locaties, namelijk 93 procent, aan gebruik te maken van cloudoplossingen. Ook de overheids- en zorgsector scoren nog bovengemiddeld (beiden 67 procent). De transportsector blijft het verst achter bij de rest, hier geeft 45 procent van de locaties aan cloudtoepassingen te gebruiken.

Office meest gebruikte oplossing uit de cloud

Per applicatie die door Computer Profile wordt geïnventariseerd, wordt gevraagd of het een oplossing uit de public cloud-, een gehoste of private cloudoplossing betreft of dat de applicatie nog steeds on premises binnen de eigen organisatie draait. Bij de 6.000 geïnterviewde bedrijfsvestigingen zijn in totaal 51.000 applicaties in kaart gebracht. Ongeveer 3.800 locaties geven aan gebruik te maken van cloudoplossingen (63 procent). Het totale aantal geïnventariseerde applicaties die in de cloud draaien betreft 9.500 (19 procent van het totaal). Binnen deze 9.500 cloudapplicaties wordt de grootste groep (24 procent) gevormd door Office applicaties. Een even groot deel komt op het conto van HR-toepassingen. De derde grootste groep met applicaties uit de cloud betreft de verzamelbak “Vertical solutions”. Hierin zitten bijvoorbeeld leerlingadministratiesystemen uit het onderwijs, oplossingen voor lokale overheden en zorgtoepassingen.

Leveranciers van cloud-toepassingen

Voor de leveranciers van cloudoplossingen zien we natuurlijk een grote samenhang met de eerder genoemde deelgebieden binnen de geïnventariseerde cloudapplicaties. Microsoft is de meest genoemde leverancier van cloudoplossingen. Ongeveer een derde van de geïnterviewde locaties geeft aan dat men één of meerdere Microsoft toepassingen gebruikt die in de cloud draaien. Office365 is daarbij de meest voorkomende Microsoft cloudoplossingen, maar ook SharePoint en Exchange uit de cloud treffen we aan bij een grote gebruikersgroep. RAET is de tweede meest genoemde vendor van cloudoplossingen. Het betreft dan vrijwel uitsluitend de HR-toepassingen. Voor AFAS vormt HR ook het grootste deel, maar zien we daarnaast redelijk wat ERP- en Finance oplossingen die in de cloud draaien. Voor ADP betreft het eveneens vrijwel uitsluitend HR-toepassingen uit de cloud. Schoolmaster en Salesforce komen ongeveer net zo vaak voor als ADP de cloud. Hier betreft het dan respectievelijk branchespecifieke software voor het onderwijs en CRM.

Over Computer Profile Benelux

Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 30.000 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 30.000 ICT-beslissing makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via twitter.com/ComputerProfile.

Een van de zeven Belgische toepassingen draait in de cloud

Het gebruik van cloud toepassingen kan op meerdere manieren worden gemeten. Eén manier is kijken naar de penetratiegraad: welk deel van de bedrijfsvestigingen gebruikt applicaties uit de cloud? Dat blijkt op dit moment 56 procent van de Belgische bedrijfsvestigingen te zijn. Een andere manier van berekenen is kijken welk deel van alle gebruikte applicaties een oplossing in de cloud is. Met deze laatste methode blijkt dat momenteel één van de zeven applicaties in gebruik (14 procent) een toepassing betreft die in de cloud draait. Vier jaar geleden was dat 10 procent, twee jaar terug was dat 11 procent. De belangrijkste uitschieter blijkt de overheidssector te zijn. Binnen dit segment vormen cloudtoepassingen nog maar 7 procent van de in kaart gebrachte applicaties.

Een ander opmerkelijk verschil komt naar voren bij segmentatie naar gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen cloudapplicaties 13 procent van alle geïnventariseerde oplossingen. In Wallonië ligt dat momenteel op circa 6 procent, terwijl bij bedrijfslocaties in Vlaanderen cloudapplicaties 16 procent van het totaal vormen. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van interviews met bijna 3.000 Belgische commerciële en publieke bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Naast de groei in cloudapplicaties als percentage van alle applicaties neemt ook het percentage bedrijfslocaties waar gebruik wordt gemaakt van cloudtoepassingen ook nog altijd toe. In 2013 gaf 49 procent van de geïnterviewde doelgroep aan dat men gebruik maakte van één of meerdere cloudapplicaties, twee jaar geleden lag dat op 52 procent, anno 2017 bedraagt dit 56 procent. Ook in penetratie op vestigingsniveau zien we grote verschillen tussen de gewesten. In Vlaanderen zien we bij 64 procent van de locaties één of meerdere cloudapplicaties terugkomen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat het geval bij 54 procent van de locaties en in Wallonië bij 30 procent van de locaties. De Vlaamse zakelijke markt lijkt daarmee erg op de Nederlandse waar een vergelijkbare analyse is gemaakt. Voor de Nederlandse zakelijke markt ligt het percentage locaties met cloudoplossingen op 63 procent, van de in kaartgebrachte applicaties is 19 procent een cloudtoepassing.

Office meest gebruikte oplossing uit de cloud

Per applicatie die door Computer Profile wordt geïnventariseerd, wordt gevraagd of het een oplossing uit de public cloud betreft, een gehoste (of private cloud) oplossing of dat de applicatie nog steeds on premises binnen de eigen organisatie draait. Bij de 2.900 geïnterviewde Belgische bedrijfsvestigingen zijn in totaal 21.000 applicaties in kaart gebracht. Ongeveer 1.620 locaties geven aan gebruik te maken van cloudoplossingen (56 procent). Het totale aantal geïnventariseerde applicaties die in de cloud draaien betreft 2.900 (14 procent van het totaal).

Binnen deze 2.900 cloudapplicaties wordt de grootste groep, namelijk 27 procent, gevormd door Office-applicaties. Cloudoplossingen op het gebied van HR(M) vormen een kwart van alle aangetroffen cloudapplicaties en een bijna even groot deel wordt gevormd door e-banking oplossingen. Alle andere deelgebieden vormen telkens minder dan 10 procent van het totaal.

Het aantal oplossingen dat in de cloud draait is de afgelopen vijfjaar verdubbeld. Deze groei wordt voor een belangrijk deel gedreven door het toenemende gebruik van Office-applicatie, HR-toepassingen, CRM-oplossingenen document management-systemen in de cloud. Het stijgende gebruik van deze deelgebieden komt op haar beurt voor een belangrijk deel op het conto van de cloud proposities van Microsoft.

Leveranciers van cloud-toepassingen

Voor de leveranciers van cloudoplossingen zien we natuurlijk een grote samenhang met de eerder genoemde deelgebieden binnen de geïnventariseerde cloudapplicaties. Microsoft is voor de Belgische zakelijke markt de meest genoemde leverancier van cloudoplossingen. Bijna een derde van de aangetroffen cloudapplicaties betreft een Microsoft product. Microsoft heeft dan ook meerdere ijzers in het vuur als het gaat om cloudoplossingen. Enorm gegroeid in de laatste paar jaren zijn de Office365 installaties. Daarnaast is ook het gebruik van SharePoint en Exchange uit de cloud gegroeid.

Isabel is de tweede meest genoemde vendor van Belgische cloudoplossingen. Dit betreft de e-banking software van deze vendor die bij een groot aantal Belgische bedrijfsvestingen in gebruik is en in de meeste gevallen de online versie betreft. HR-oplossingen zijn al langere tijd een belangrijke drijver achter cloudacceptatie. SD Worx is daarbij voor de Belgische zakelijke markt de meest genoemde partij. Ongeveer 11 pocent van de aangetroffen cloudoplossingen is een toepassing van SD Worx. Salesforce.com is de nummer vier van de cloudvendoren. Hoewel zij naast de gekende CRM-toepassing ook oplossingen bieden voor service, marketing alsook een development omgeving betreft het waargenomen gebruik op de Belgische markt hoofdzakelijk de CRM-toepassingen. Alle andere vendoren kennen een aandeel kleiner dan 5 procent van het totaal. Dat betreft voor het belangrijkste deel vendoren op het gebied van HR(M)-software.

Over Computer Profile Benelux

Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 30.000 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 30.000 ICT-beslissing makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via twitter.com/ComputerProfile.

Skype for Business grootste pijler Unified communications

Van de Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers op locatie geeft 22 procent aan gebruik te maken van een oplossing voor Unified Communications. Vorig jaar zagen we dat de groei in aantal locaties met deze oplossing leek te stagneren. Het huidige percentage ligt dan ook op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar geleden , maar iets hoger dan 2 jaar terug. Voor die tijd zagen we een groei van een aantal procentpunten per jaar. In 2013 lag het percentage locaties met Unified Communications bijvoorbeeld nog op 14 procent. Veruit de meest voorkomende oplossing voor Unified Communications die we bij de Belgische bedrijfslocaties tegenkomen betreft Skype for Business toepassingen. Op dit moment treffen we bij 16 procent van de geïnterviewde locaties een Skype for Business toepassing aan. Ook hier zien we dat de sterkste groei achter de rug lijkt te zijn. Die leek met name plaats te vinden rond 2012 en 2013. Toen schoot het gebruik van enkele procentpunten naar circa 14 procent. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van gesprekken met ruim 3.700 Belgische bedrijfsvestigingen in de afgelopen 12 maanden.

Waar Lync voorheen een aparte serveroplossing was kan Skype for Business naast een (on premise) server versie ook worden verkregen via de Office 365 licentie. Een deel van de verspreiding van Skype for Business hangt dan ook samen met het toegenomen gebruik van O365. Of en in welke mate men daarbij de Unified Communications mogelijkheden binnen de O365 licentie benut is niet altijd duidelijk. Zo kan het ene bedrijf de mogelijkheden van Skype for Business benutten door gebruik te maken van videoconferencing, delen van bestanden en zelfs het vervangen van de telefooncentrale met de Skype for Business Server, terwijl een ander bedrijf enkel de messaging functie van Skype for Business inzet. Sectoren waar het gebruik van Unified Communications bovengemiddeld hoog is, zijn; ICT & Utilities, waar het gebruik van UC op 44 procent ligt en van Skype for Business op 33 procent, (waar zie ik deze percentages?) de transportsector waar 31 procent aangeeft UC te gebruiken en 25 procent gebruik maakt van Skype for Business en bedrijfslocaties in het segment Finance & Services kent een UC penetratie van 29 procent en een Skype penetratie van 22 procent.

Voice over IP

Voorwaarde voor Unified Communications is de beschikbaarheid van IP lijnen voor de communicatie. VoIP is daarbij doorgaans de eerste gebruikte functionaliteit. Het gebruik van VoIP bij de geïnterviewde Belgische bedrijfsvestigingen ligt momenteel op 51 procent. Vier jaar terug bedroeg dat ongeveer 48 procent en in 2009 was dat nog minder dan een derde van de locaties. Ook hier zien we dat de naar boven uitschietende sector de ICT & Utilities sector betreft  waar driekwart van de locaties gebruik maakt van VoIP.

Kijkend naar het gebruik van VoIP in relatie tot de grootte van het bedrijf, dan blijkt dat 47 procent van de locaties met 50 tot 100 medewerkers gebruik maakt van VoIP, 50 procent van de locaties met 100 tot 200 medewerkers, 58 procent van de locaties met 200 tot 500 medewerkers en circa 60 procent van de locaties met meer dan 500 medewerkers.

Vendoren

Kijkend naar de vendoren van oplossingen voor VoIP en voor Unified Communications, dan zien we dat Cisco de meest voorkomende partij is. Een kwart van de aangetroffen oplossingen op de twee genoemde deelgebieden betreft een Cisco toepassing. We laten dan het gebruik van Microsoft Skype for Business (en haar voorlopers) wel buiten beschouwing (het gebruik van Skype for Business is ongeveer 1,6 maal zo groot als het gebruik van Cisco oplossingen). Cisco kent haar grootste aandeel bij locaties van Multinationals. In dat segment is bijna de helft van de VoIP/UC oplossingen een Cisco toepassing. Mitel vormt overall 16 procent van de IP oplossingen. Het Canadese bedrijf kent haar hoogste aandeel (26 procent) bij locaties van National Enterprises (commerciële bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers in België). Unify neemt de derde plaats in met een  aandeel van 13 procent en kent in het publiek domein haar sterkste segment (17 procent). Alcatel-Lucent kent, met 12 procent, een bijna even groot aandeel. Ook Alcatel-Lucent kent haar sterkste positie in het publiek domein waar één op vijf oplossingen op het gebied van VoIP/UC van hen is. Avaya sluit de top 5 met een aandeel van 10 procent. Ook Avaya kent bij Multinationals haar grootste aandeel (16 procent).

Videoconferencing op retour

Videoconferencing-oplossingen kunnen standaard onderdeel zijn van een oplossing op het gebied van Unified Communications, maar dat is niet per definitie zo. Daarom is de doelgroep (Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers) apart gevraagd naar het gebruik van videoconferencing oplossingen.

Bij Belgische bedrijfsvestigingen is Polycom met een aandeel van 40 procent de meest voorkomende toepassing voor videoconferencing. In 2016 deed Mitel een poging Polycom in te lijven, maar deze poging strandde uiteindelijk waarna investeringsmaatschappij Siris Capital met de buit aan de haal ging. Cisco vormt met meer dan een derde van de videoconferencing-oplossingen de tweede grootse vendor op dit terrein. Dat is inclusief de oplossingen van het overgenomen Tandberg. Lifesize, inmiddels verzelfstandigd vanuit Logitech, is met een aandeel van 10 procent de derde grootse partij.

Het gebruik van videoconferencing-oplossingen loopt wel langzaam terug. Vanaf 2013 zien we een dalende penetratie voor videoconferencing solutions. Toen gaf 23 procent van de locaties aan een dergelijke oplossing te gebruiken. Nu is dat ongeveer 13 procent. Met name de online mogelijkheden van videoconferencing zijn flink gestegen in de afgelopen jaren, waardoor video vergaderen laagdrempeliger is geworden. Op boardroom niveau zal het gebruik van de klassieke videoconferencing-oplossingen nog wel een tijdje blijven bestaan, maar de lagen daaronder zullen steeds vaker overstappen op online tools die met een ingebouwde of losse webcam een goedkoop alternatief zijn gaan vormen.

Over Computer Profile
Als zelfstandige database marketing organisatie helpt Computer Profile ICT-bedrijven met het in kaart brengen en gericht benaderen van de juiste doelgroep. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste locaties in het Benelux bedrijfsleven en de overheid. Van deze organisaties heeft Computer Profile een actueel overzicht van de 150.000 beslissers en de ICT-infrastructuur. Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile deze informatie ook over andere Europese landen.

Daarnaast ondersteunt Computer Profile met een team van gekwalificeerde telemarketing agents ICT-organisaties actief bij het vinden van relevante projecten door de inzet van Lead Nurturing en Demand Generation.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.

Unified communications in gebruik bij 1 op 3 Nederlandse locaties

Van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers op locatie geeft 33 procent aan gebruik te maken van een oplossing voor Unified Communications. Daarmee ligt het gebruik op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar geleden. Voor die tijd zagen we duidelijke jaarlijkse groeicijfers. In 2013 lag het percentage locaties met Unified Communications bijvoorbeeld nog op 17 procent, kortom de laatste vier jaar lieten een verdubbeling zien in het aantal gebruikers van Unified Communications. De belangrijkste drijver achter de groei in deze cijfers betreft het toegenomen gebruik van Skype for Business toepassingen. Op dit moment treffen we bij 27 procent van de geïnterviewde locaties een Skype for Business toepassing aan. Ook hier zien we dat de sterkste groei achter de rug lijkt te zijn, ten opzichte van vorig jaar is er een procentpunt bijgekomen. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van gesprekken met ruim 6.000 Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen in de afgelopen 12 maanden.

Waar Lync voorheen een aparte server oplossing was kan Skype for Business naast een (on premises) server versie ook worden verkregen via de Office 365 licentie. Een belangrijk deel van de verspreiding van Skype for Business hangt dan ook samen met het toegenomen gebruik van O365. Of en in welke mate men daarbij de Unified Communications mogelijkheden binnen de O365 licentie benut is niet altijd duidelijk. Zo kan het ene bedrijf de mogelijkheden van Skype for Business benutten door gebruik te maken van videoconferencing, delen van bestanden en zelfs het vervangen van de telefooncentrale met de Skype for Business Server terwijl een ander bedrijf enkel de messaging functie van Skype for Business inzet. Sectoren waar het gebruik van Unified Communications bovengemiddeld hoog is, zijn; ICT & Utilities, waar het gebruik van UC op 48 procent ligt en van Skype for Business op 38 procent, de overheidssector waar 40 procent aangeeft UC te gebruiken en 34 procent gebruik maakt van Skype for Business en bedrijfslocaties in het onderwijssegment kennen een UC penetratie van 38 procent en een Skype penetratie van 36 procent.

Voice over IP

Voorwaarde voor Unified Communications is de beschikbaarheid van IP lijnen voor de communicatie. VoIP is daarbij doorgaans de eerste gebruikte functionaliteit. Het gebruik van VoIP bij de geïnterviewde Nederlandse bedrijfsvestigingen ligt momenteel op 63 procent. Vier jaar terug bedroeg dat ongeveer 61 procent en in 2009 was dat nog minder dan een derde van de locaties. Op het gebied van VoIP zien we duidelijk de consolidaties die de afgelopen 10 jaar hebben plaatsgevonden in de publieke sector. Hierdoor geeft 86 procent van de locaties in dit segment aan dat men gebruik maakt van VoIP. Bij ICT & Utilities betreft dat circa driekwart van de locaties. Bouw, industrie en zorg zijn segmenten die relatief laag scoren. In deze drie sectoren geeft circa 55 procent aan dat men VoIP gebruikt.

Kijkend naar het gebruik van VoIP in relatie tot de grootte van het bedrijf dan blijkt dat 58 procent van de locaties met 50 tot 100 medewerkers gebruik maakt van VoIP, 61 procent van de locaties met 100 tot 200 medewerkers, 67 procent van de locaties met 200 tot 500 medewerkers, circa 70 procent van de locaties met 500 tot 1.000 medewerkers en 76 procent bij bedrijfslocaties met meer dan 1.000 medewerkers.

Vendoren

Kijkend naar de vendoren van oplossingen voor VoIP en/of Unified Communications dan zien we dat Cisco de meest voorkomende partij is. Ongeveer 17 procent van de aangetroffen oplossingen op de twee genoemde deelgebieden betreft een Cisco toepassing. We laten dan het gebruik van Microsoft Skype for Business (en haar voorlopers) hierbij wel buiten beschouwing. Cisco kent haar grootste aandeel bij locaties van Multinationals, in dit segment is ruim een derde van de VoIP/UC oplossingen een Cisco toepassing. Mitel vormt overall 16 procent van de IP oplossingen. Het Canadese bedrijf kent in Nederland haar hoogste aandeel (28 procent) bij locaties in het publiek domein (overheid, onderwijs en zorg). De nummer drie Avaya heeft een aandeel van 13 procent en kent haar hoogste aandeel ook bij locaties van Multinationals. KPN kent, ook met 13 procent, een bijna even groot aandeel. Nu is KPN geen producent enkel reseller/integrator van IP oplossingen. De achterliggende hard- en software zal doorgaans afkomstig zijn van de andere vendoren op de lijst. De top 5 wordt gesloten door VodafoneZiggo. Zij scoren relatief hoog bij locaties van Multinationals (door Vodafone label) en Medium Sized Businesses (Ziggo label).

 Videoconferencing op retour

Videoconferencing-oplossingen kunnen standaard onderdeel zijn van een oplossing op het gebied van Unified Communications, maar dat is niet per definitie zo. Daarom is de doelgroep (Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers) apart gevraagd naar het gebruik van videoconferencing oplossingen.

Bij Nederlandse bedrijfsvestigingen is Cisco met een aandeel van 40 procent de meest voorkomende toepassing voor videoconferencing. Daarin is meegenomen het Tandberg aandeel, dat ongeveer de helft van alle Cisco videoconferencing oplossingen voor haar rekening neemt. In 2016 deed Mitel een poging Polycom in te lijven, maar deze poging strandde uiteindelijk waarna investeringsmaatschappij Siris Capital met de buit aan de haal ging. Polycom vormt bij Nederlandse bedrijfsvestigingen ongeveer een derde van alle aangetroffen oplossingen voor videoconferencing. Cisco vormt met meer dan een derde van de videoconferencing oplossingen de tweede grootse vendor op dit terrein. Lifesize, inmiddels verzelfstandigd vanuit Logitech, is met een aandeel van 8 procent de derde grootse partij.

Het gebruik van videoconferencing oplossingen loopt wel langzaam terug. Vanaf 2013 zien we een dalende penetratie voor videoconferencing solutions. Toen gaf 21 procent van de locaties aan een dergelijke oplossing te gebruiken. Nu is dat ongeveer 12 procent. Met name de online mogelijkheden van videoconferencing zijn flink gestegen in de afgelopen jaren waardoor video vergaderen laagdrempeliger is geworden. Op boardroom niveau zal het gebruik van de klassieke videoconferencing oplossingen nog wel een tijdje blijven bestaan, maar de lagen daaronder zullen steeds vaker overstappen op online tools die met een ingebouwde of losse webcam een goedkoop alternatief zijn gaan vormen.

Over Computer Profile
Als zelfstandige database marketing organisatie helpt Computer Profile ICT-bedrijven met het in kaart brengen en gericht benaderen van de juiste doelgroep. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste locaties in het Benelux bedrijfsleven en de overheid. Van deze organisaties heeft Computer Profile een actueel overzicht van de 150.000 beslissers en de ICT-infrastructuur. Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile deze informatie ook over andere Europese landen.

Daarnaast ondersteunt Computer Profile met een team van gekwalificeerde telemarketing agents ICT-organisaties actief bij het vinden van relevante projecten door de inzet van Lead Nurturing en Demand Generation.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.

Veeam met voorsprong meest gebruikte back-up toepassing

Meer dan een derde van de bedrijfsvestigingen die een oplossing gebruiken voor back-up geeft aan dat het een oplossing van Veeam betreft. Het meest opmerkelijke daarvan is het tempo waarin Veeam de Nederlandse zakelijke markt heeft weten te veroveren. Vier jaar geleden lag het aandeel van Veeam nog onder de 10 procent van het totale aantal geïnventariseerde back-up oplossingen. Wellicht heeft de snelle opkomst te maken met de veranderingen die plaatsvonden bij een aantal concurrenten, zoals de veranderingen bij CA en Symantec met de verzelfstandiging van zowel ArcServe als Veritas (Backup Exec). Deze laatste oplossing is in gebruik bij circa 22 procent van de gebruikers van back-up oplossingen. De top drie wordt gesloten door Commvault. Net iets minder dan 1 op de 7 backup toepassingen is afkomstig van deze Amerikaanse vendor. Dit blijkt uit analyse van circa 3.500 gesprekken die Computer Profile voerde met IT-managers van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers over het gebruik van security hard- en software.

Inmiddels heeft Veeam in alle door Computer Profile onderscheiden marktsegmenten de leiderspositie weten te bemachtigen. In het segment Multinationals liggen de verschillen nog het kortst bij elkaar, maar ook daar is Veeam over de concurrentie heen gewipt. Wel dient te worden opgemerkt dat het gebruik van back-up oplossingen van de verschillende vendoren in kaart is gebracht op basis van het aantal locaties waar Computer Profile een bepaald pakket is tegen gekomen. Op basis van IT uitgaven aan back-up, zou het plaatje er anders uit (kunnen) zien.

End Point-/Antivirusoplossingen

Op het gebied van werkplekbescherming zien we dat de twee grootste vendoren in de afgelopen 10 jaar wat terrein prijs hebben moeten geven ten faveure van een aantal concurrenten in de middenmoot. McAfee is anno 2017 de meest voorkomende toepassing. Ongeveer 27 procent van de geïnventariseerde werkplekken wordt beschermd door een McAfee pakket. Ter vergelijking, in 2009 lag dat nog ruim 10 procentpunt hoger. In de genoemde periode is de naam McAfee van de markt gehaald en werd in de plaats daarvan Intel Security gebruikt. Inmiddels heeft Intel de McAfee-tak in een joint venture structuur gegoten en wordt vanaf eind 2016 het label McAfee weer gebruikt.

Het aandeel van Symantec heeft in de laatste 8 jaar geschommeld tussen de 18 en 22 procent van de geautomatiseerde werkplekken. Op dit moment is het aandeel Symantec een kleine 19 procent.

De nummers 3 en 4, Trend Micro en Sophos, kennen de laatste twee jaar een aandeel dat vrijwel gelijk is aan elkaar. Beiden hebben hun aandeel de laatste jaren wel iets weten uit te breiden ten opzichte van 2009. Eset, Kaspersky en Microsoft zijn drie partijen die hun aandeel in de periode 2009-2017 op de Nederlandse zakelijke markt hebben weten uit te bouwen; In 2009 zagen we een aandeel van 2,8 procent voor Eset versus de huidige 6,9 procent, voor Kaspersky is dat van 2,2 naar 5,7 procent gegaan en Microsoft is van een aandeel van minder dan 1 procent naar ruim 5 procent gestegen. F-Secure, AVG en Norman maken de top 10 meest voorkomende endpoint oplossingen compleet met een aandeel van respectievelijk 2,7; 1,2 en 1 procent. Voor deze drie partijen geldt dat F-Secure haar positie vanaf 2009 telkens ietsje weet te verbeteren, dat AVG de laatste vijf jaar constant blijft en dat Norman vanaf 2009 (4½ procent) telkens een beetje terrein verliest.

Voor de top vijf endpoint oplossingen is voor 2017 verder ingezoomd op het gebruik per branche. Enkele opvallende zaken; het hoge aandeel van Sophos bij overheids- en zorginstellingen, het relatief hoge gebruik van Eset in het onderwijs, de services sector en de transportbranche én het hoge gebruik van Trend Micro in de zorgsector.

Security-software

Naast endpoint oplossingen vraagt Computer Profile ook naar het gebruik van securityoplossingen anders dan endpoint. Eén naam springt er dan uit: Microsoft. Circa 37 procent van de locaties die securityoplossingen benoemen geven aan hiervoor één of meerdere Microsoft toepassingen te gebruiken. Sophos lijkt de laatste jaren hier terrein te winnen, net zoals Trend Micro. McAfee, Symantec en Check Point komen we juist iets minder vaak tegen de laatste jaren.

Firewalls

Behalve softwarematig zal een deel van de beveiliging met hardware oplossingen worden ingevuld. Daarom wordt ook nog even een blik geworpen op het gebruik van hardware firewalls en routers. Dan blijkt de dominantie van Cisco op het gebied van netwerkapparatuur. Bijna twee derde van alle aangetroffen hardware oplossingen betreft een Cisco oplossing. Dit aandeel lijkt wel heel licht gedaald in de afgelopen vijf jaar. Alle andere aangetroffen oplossingen kennen een aandeel kleiner dan 10 procent van het totaal. HPE en Fortinet lijken een klein beetje terrein te hebben gewonnen in die periode. Omdat de verschuivingen voor de meeste vendoren in de afgelopen jaren zeer beperkt zijn vallen de verschillen zelfs in de steekproefmarges.

Over Computer Profile Benelux

Computer Profile is de strategische marketingpartner voor ICT-bedrijven die data omzet in business en meetbare resultaten. Alle relevante gegevens over de doelgroepen worden op permanente basis geactualiseerd, met als resultaat de meest rijke en inzichtelijke data over de IT- en telecomwereld. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste organisaties binnen het bedrijfsleven en de overheid in de Benelux en biedt actuele inzichten in hun ICT-projecten op basis van 180.000 contacten.

Op basis van deze data voert Computer Profile snelle en doeltreffende analyses uit waardoor ICT-organisaties de meest relevante doelgroep kunnen benaderen. Daarnaast kan een team van gekwalificeerde telemarketing agents worden ingeschakeld bij het vinden van relevante projecten door inbound en outbound Demand Generation-activiteiten. De bestaande expertise wordt bovendien aangewend voor het ontwikkelen en op de markt brengen van eigen softwaretools.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda en biedt, als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG), dezelfde standaard in kwaliteit en uitvoering ook in andere Europese landen. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.

 

Drie Office versies op de zakelijke markt met groei

Weinig onderwerpen worden zo sterk door Microsoft gedomineerd als de markt voor Office-applicaties. Microsoft is daar met de verschillende versies die in de afgelopen jaren zijn uitgebracht vooral haar eigen concurrent. Op dit moment zien we dat drie versies nog steeds een groeiend gebruik kennen terwijl de vierde versie nog steeds het meest voorkomt.

Deze meest voorkomende variant betreft Office 2010. Zeven jaar na de introductie van dit pakket treffen we nog altijd bij 38 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers dit pakket aan. Het wordt al wel in snel tempo vervangen. In 2016 gaf nog meer dan de helft van de locaties aan Office 2010 te gebruiken. Office 365, verschenen medio 2011 komt voor bij circa 29 procent van de locaties. Office 2013 zien we bij een even grote groep, namelijk eveneens 29 procent van alle locaties. Office 2016 is inmiddels al weer twee jaar op de markt. Op dit moment zien we dat deze versie in gebruik is bij circa één op zeven locaties.

Doorgaans zien we dat voor Office-applicaties met name de locaties van kleinere bedrijven voorop lopen met de adaptatie van nieuwe oplossingen. Ook nu zien we dat terugkomen. Office 2016 is bij circa 16 procent van de locaties met 50 tot 100 medewerkers in gebruik terwijl in de klassen daarboven het gebruik met elke trede een beetje lager ligt. Bij 1000+ locaties geeft momenteel pas een kleine 5 procent aan Office 2016 te gebruiken.

De verwachte groei voor Office pakketten in het komende jaar zal naar verwachting plaatsvinden voor Office 2016 implementaties of Office 365 licenties. Voor het belangrijkste deel zal dat ten koste gaan van de huidige Office 2010 installaties. Daarom is het gebruik van deze drie versies nog een keer weergegeven naar activiteit. Daarbij valt meteen op dat bij de overheid, de zorg en in de bouw nog steeds heel veel locaties het 7 jaar oude Office 2010 gebruiken. Office 365 kent veruit haar hoogste gebruik bij onderwijsinstellingen. Voor Office 2016 zijn de verschillen per segment, ten opzicht van de andere versies, relatief beperkt. De industrie en het onderwijs lijken hier voorop te lopen in de acceptatie.

 Windows Operating Systems: “skip-1-rule”

Voor besturingssystemen op de pc met betrekking tot de zakelijke markt is een opmerkelijk fenomeen waarneembaar. Je zou het de “skip-1-rule” kunnen noemen. Windows XP was nog zeer lang na de introductie een zeer populair systeem. Vista daarentegen heeft nooit een goede tractie weten te krijgen op de zakelijke markt. Windows 7, geïntroduceerd in de nazomer van 2009, is momenteel het meest voorkomende zakelijke besturingssysteem. Circa twee derde van de bedrijfslocaties geeft aan dit als platform te gebruiken voor pc’s. Daarmee neemt het verval in penetratie wel een duidelijke vorm aan; in 2016 was Windows 7 nog bij 86 procent van de locaties in gebruik, in 2015 lag dat nog op 90 procent. Windows 8 vertoont het zelfde euvel als Vista, het is nooit uit de schaduw kunnen komen van haar voorganger. De hoogste penetratie die we zagen voor dit platform uit 2012 betreft 27 procent in 2015. Passen we de “skip-1-rule” opnieuw toe, dan is Windows 10 weer een van de toppers uit het portfolio van Microsoft. Twee jaar na introductie lijkt dat aardig te kloppen. In 2016 gaf ruim een kwart van de locaties aan dat men gebruik maakte van pc’s op Windows 10. nno 2017 is dat doorgeschoten naar meer dan de helft van alle geïnterviewde locaties. Voor Windows 7 zagen we dat het hoogste gebruik 6 jaar na verschijnen werd bereikt. Dat zou voor Windows 10 betekenen dat tot circa 2021 de penetratie blijft toenemen.

Ook voor besturingssystemen geldt dat het initiële gebruik hoger is bij kleinere bedrijven dan in de grootzakelijke markt. Bij bedrijfsvestigingen met 50 tot 100 medewerkers ligt het gebruik van Windows 10 op 56 procent, bij locaties met 100 tot 200 medewerkers op 60 procent, bij locaties met 200 tot 500 én locaties met 500 tot 1000 medewerkers op circa 45 procent terwijl locaties met meer dan 1.000 medewerkers in ongeveer een derde van de gevallen aangeeft Windows 10 systemen te draaien. Het gebruik van Windows 7 naar aan de hand van het aantal medewerkers kent dan de tegenovergestelde variant; de huidige penetratie is het laagst bij locaties met 50 tot 100 medewerkers (62 procent), het hoogst bij bedrijfsvestingen met meer dan 1.000 medewerkers (78 procent).

Voor de twee systemen die momenteel het meest voorkomen, Windows 7 en Windows 10, is ook het gebruik naar branches verder uitgesplitst. Dan blijkt dat op één segment na, ICT & Utilities, Windows 7 binnen alle segmenten nog het meest voorkomende systeem betreft. Vooral de not-for-profit sector en de productie sectoren gebruiken bovengemiddeld vaak Windows 7. Het onderwijs, de industrie en ICT & Utilities kennen de hoogste penetratie Windows 10 gebruik.

Zelf geeft Microsoft aan dat Windows 10 ook het laatste besturingssysteem is. De manier van updaten inclusief een naamswijziging, begeleid met uitgebreide marketingactiviteiten gaat waarschijnlijk op de schop. Vermoedelijk wordt een strategie aangenomen vergelijkbaar met Linux distributies en Apple OS. Het blijft dan Windows 10 terwijl onder de motorkap periodiek de noodzakelijke verbeteringen middels updates worden doorgevoerd.

 

Over Computer Profile Benelux

Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 30.000 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 30.000 ICT-beslissingsbevoegden in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

 

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Microsoft blijft voorsprong vergroten in markt Unified Communications

Van alle gebruikte unified communications- en videoconferencing-oplossingen op de Belgische zakelijke markt is 43 procent een oplossing van Microsoft. Dit is een groei van 3 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Het gaat hierbij om Skype for Business, voorheen Microsoft Lync. Cisco, inclusief het overgenomen Tandberg, neemt circa 25 procent van de oplossingen voor haar rekening. De top drie wordt gesloten door Polycom met een aandeel van circa 15 procent, voornamelijk door het aandeel videoconferencing-oplossingen. Alle andere vendoren kennen een aandeel in het totaal onder de vijf procent. Dit en meer blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 3.800 interviews die zijn gehouden met ICT-functionarissen bij Belgische bedrijfsvestigingen, met 50 of meer medewerkers, over het gebruik van communicatieoplossingen.

Opvallend zijn de regionale verschillen tussen de verschillende vendoren. Zo ligt het aandeel van Microsoft in Wallonië beduidend lager dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen. Cisco doet het duidelijk beter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Polycom is het sterkst vertegenwoordigd in Wallonië. Microsoft heeft een groot aandeel, van boven de 65 procent, in de transportsector. Ook scoort Microsoft hoog binnen ICT & Utilities en Financial & Business Services (46%). Cisco scoort bovengemiddeld ook goed in de Financial & Business Services en het handelssegment. Polycom komt het sterkst naar voren in het onderwijs.

Penetratie van Unified Communications en Videoconferencing

Voor het eerst sinds 2011 is er geen toename te zien in het aantal locaties dat aangeeft gebruik te maken van unified communications en videoconferencing. In 2015 gaf 36 procent van de geïnterviewde locaties aan een oplossing op dit gebied te gebruiken. Dat lijkt nu te stagneren. Het lijkt dat er een verzadiging is in de markt voor unified communications en videoconferencing.

Het gebruik van unified communications en videoconferencing speelt zich voornamelijk af in de grootzakelijke markt. Vanaf 200 werknemers op locatie stijgt het gebruik naar zo’n 50 procent. Van locaties met het aantal werknemers tussen de 50 en 100 komt dit percentage uit op 30 en voor locaties met 100 tot 200 medewerkers op 36 procent.

Verdeling marktleiders

Momenteel zijn Cisco, Mitel en Alcatel-Lucent de marktleiders in de zakelijke voice over IP-toepassingen. Cisco lijkt het voornamelijk goed te doen binnen de ICT en Financial & Business Services. Van alle locaties binnen het onderzoek die aangeven VoIP te gebruiken zegt ruim een vijfde deel dit te doen met oplossingen van Cisco. Mitel doet het bovengemiddeld goed binnen het onderwijs, groothandel en retail en de maakindustrie met 20%. Alcatel-Lucent valt op met beide circa een derde deel binnen de gezondheidszorg en de bouw- en constructiesector.

VoIP-vendoren

Cisco is en blijft de meest genoemde naam als het gaat om dienstverleners van VoIP. Anno 2017 kent zij een aandeel van 21 procent in het totaal aantal geïnventariseerde locaties met VoIP-oplossingen. De nummer twee, het Canadese Mitel, blijft met een aandeel van 17% gelijk aan vorig jaar. Alcatel-Lucent, Avaya en Unify (Siemens Enterprise Communications), sluiten de top vijf.

Proximus en Nextel worden genoemd als vendoren van de afgenomen VoIP-oplossingen, terwijl deze partijen geen eigen oplossing maken. Omdat deze dienstverleners oplossingen van meerdere fabrikanten kunnen leveren, kan het aandeel van Proximus en Nextel niet een-op-een terug worden vertaald naar een van deze fabrikanten. Om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen, is daarom gekozen om beide dienstverleners in het overzicht op te nemen.

 

Over Computer Profile

Als zelfstandige database marketing organisatie helpt Computer Profile ICT-bedrijven met het in kaart brengen en gericht benaderen van de juiste doelgroep. Computer Profile beschikt over een database met de 30.000 belangrijkste locaties in het Benelux bedrijfsleven en de overheid. Van deze organisaties heeft Computer Profile een actueel overzicht van de 150.000 beslissers en de ICT-infrastructuur. Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile deze informatie ook over andere Europese landen.

Daarnaast ondersteunt Computer Profile met een team van gekwalificeerde telemarketing agents ICT-organisaties actief bij het vinden van relevante projecten door de inzet van Lead Nurturing en Demand Generation.

Computer Profile heeft vestigingen in Zaventem en Breda. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com en www.emi-group.com. Of volg Computer Profile via Twitter.