SAP ruime koploper Belgische financiële toepassingen

Circa 86 procent van de Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers maakt gebruik van een software oplossing voor de financiële administratie. Dat kan een opzichzelfstaande oplossing betreffen of een module uit een meer omvattende ERP toepassing. Het gebruik van financiële software is de ligt de laatste drie jaar al op de genoemde 84 procent. Voor de resterende 16 procent zal gelden dat de financiële administratie door een externe partij zal worden verzorgd, of wellicht plaats zal vinden op een zuster- of moederlocatie binnen het eigen bedrijf. Veruit de meest genoemde financiële oplossing betreft de software van SAP. Bij 30 procent van alle geïnterviewde locaties (50+) treffen we financiële software van deze Duitse fabrikant aan. Slechts één andere vendor van financiële oplossingen treffen we bij meer dan 10 procent van de locaties, namelijk Microsoft Dynamics (12 procent). Maatwerk-oplossingen, hetzij intern hetzij extern ontwikkeld, is nog altijd in gebruik bij circa 11 procent van de Belgische zakelijke locaties. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van ruim 3.500 interviews met IT functionarissen van Belgische bedrijfsvestigingen uit het publieke en commerciële domein.

Ten opzichte van een jaar geleden zijn er geen grote verschuivingen als we naar de verschillende leveranciers kijken. Eigenlijk is allen voor het gebruik van financiële maatwerkoplossingen een duidelijke trend waarneembaar, namelijk een dalende. Nu geeft circa 11 procent aan hiervoor een maatwerk toepassing te gebruiken, een jaar geleden was dat nog 13 procent, vier jaar geleden was dat nog 17 procent.

Locatie van Finance oplossingen

Naast de verschillen per regio, die in de figuur worden weergegeven, zijn er ook verschillen in de penetratiecijfers voor de verschillende vendoren waarneembaar voor de onderscheiden marktsegmenten. Zo is in de publieke sector (overheid, onderwijs en zorg) de software van NRB de meest voorkomende (18 procent). SAP en Exact zijn aldaar de nummers 2 en 3 met 14 en 8 procent. Locaties in het segment “Multinationals” maken in hoge mate gebruik van financiële software van SAP (70 procent). Hier completeren Oracle en maatwerkoplossingen de top 3 (11 en 9 procent). In het segment “National Enterprises”, waar locaties van bedrijven met 250 tot 2500 medewerkers in België onder vallen komt Microsoft meer duidelijk naar voren. SAP is ook bij deze locaties met een penetratie 36 procent de meest gebruikte oplossing, maar Microsoft steekt hier al wat meer nadrukkelijk de neus aan het venster met een penetratie van 17 procent, terwijl maatwerkoplossingen nog door 15 procent wordt gebruikt. Bij locaties in het segment “Medium Sized Businesses” (50 tot 250 medewerkers) is SAP de nummer 3 met een penetratie van 13 procent. Maatwerkoplossingen komen we in dit segment tegen bij 16 procent van de locaties en de grootste groep financiële toepassingen wordt hier gevormd door Microsoft met een penetratie van 21 procent.

Het gebruik van financiële software zegt nog niets over de locatie waar deze oplossing wordt gedraaid (en doorgaans beheerd). Als we voor de geïnterviewde locaties inzoomen op de manier waarop dit is geregeld dan wordt duidelijk dat nog altijd 50 procent van de Belgische bedrijfsvestigingen aangeven een financieel pakket te gebruiken dat op servers draait die op de eigen locatie staan. Voor circa 29 procent van de locaties geldt dat ze een financiële oplossing gebruiken die fysiek op een andere locatie draait die wel tot de eigen organisatie behoort (moeder/zuster locatie). Circa 13 procent van de Belgische bedrijfsvestigingen geeft aan een financiële toepassing te gebruiken die door een externe dienstverlener wordt gehost of die rechtstreeks uit de (private) cloud wordt afgenomen. Hierbij geldt dat op één locatie meerdere financiële toepassingen gebruikt kunnen worden die ook op verschillende plaatsen kunnen draaien.

HR software

Voor HR toepassingen hanteert Computer Profile dezelfde aanpak als voor financiële toepassingen. Bij het in kaart brengen van de meest voorkomende HR oplossingen is enerzijds gekeken naar afzonderlijke HR oplossingen die door de geïnterviewde IT managers zijn genoemd anderzijds is gekeken naar de in gebruik zijnde ERP toepassingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers omdat ook deze doorgaans HR functionaliteit zullen bevatten.

Locatie van HR oplossingen

Voor HR toepassingen is een duidelijk verschil waarneembaar ten opzichte van financiële toepassingen. Circa 35 procent van de Belgische bedrijfsvestigingen (met 50 of meer medewerkers) geeft aan een HR oplossing te gebruiken die door een externe dienstverlener wordt gehost of die rechtstreeks uit de cloud wordt afgenomen (t.o.v. 13 procent voor financiële toepassingen). Circa 46 procent geeft aan een HR oplossing te gebruiken die op de eigen locatie draait en circa 27 procent gebruikt een HR oplossing die op een gelieerde locatie draait. Wellicht opvallend is het relatief lage gebruik van gehoste/cloud HR oplossingen in het Belgische publieke domein. In dit segment ligt de meeste nadruk nog altijd op lokaal draaiende oplossingen. Voor locaties in het segment Multinationals lijkt vooral te gelden dat de applicaties worden geconsolideerd en gecentraliseerd binnen de eigen organisatie, meer dan de helft van de locaties in dit segment geeft aan dat de gebruikte HR software op een zuster/moeder locatie draait. Het gebruik van HR software die draait in een data center van een externe dienstverlener (hosted or cloud) ligt het hoogst bij locaties uit het segment “National Enterprises” en in het segment “Medium Sized Businesses”.

Per segment

Enigszins opvallend is de vergelijking met de voorafgaande 2 jaren in de locatie waar de HR software wordt gedraaid. Deze vergelijking laat zien dat er eigenlijk nauwelijks verschuivingen waarneembaar zijn in die periode. Waar in 2016 bij 35 procent van alle locaties HR software gebruikt die wordt gehost of in de cloud draait was dat in 2015 circa 34 procent en ook in 2014 bedroeg dat 34%. Ook het gebruik van lokaal geïnstalleerde HR software en het gebruik van HR software die op een gelieerde locatie draait is de laatste drie jaar vrijwel gelijk gebleven. Ter vergelijking; in Nederland is een zelfde analyse gemaakt waaruit blijkt dat het gebruik aldaar van on premises HR nog altijd flink aan het dalen is terwijl het gebruik van cloud/hosted HR nog altijd aan het stijgen is.

Voor het gebruik van software voor de HR functionaliteit wordt dus naast dedicated HR software ook gekeken naar het gebruik van ERP software met geïntegreerde HR modules. De meest genoemde HR oplossing betreft dan de HR software van SAP. Deze vendor treffen we aan bij bijna een derde van de Belgische bedrijfsvestigingen (met 50 of meer medewerkers). Maatwerkoplossingen op het gebied van HR komt nog altijd voor bij circa 14 procent van de Belgische locaties. 4 van de 5 maatwerkoplossingen zijn intern ontwikkeld, 1 op de vijf betreft dus extern ontwikkeld maatwerk. Ook de HR software van SD Worx en Microsoft treffen we aan bij meer dan 10 procent van de Belgische locaties. Alle andere vendoren treffen we bij 6 procent of minder van de locaties.

Kijkend naar de ontwikkeling in penetratie van de verschillende vendoren dan zien we voor SAP in de laatste vijf jaar een licht stijgende lijn, is het gebruik van maatwerkoplossingen in die periode licht gedaald en laten de andere vendoren een relatief stabiel beeld zien.