Een van de zeven Belgische toepassingen draait in de cloud

Het gebruik van cloud toepassingen kan op meerdere manieren worden gemeten. Eén manier is kijken naar de penetratiegraad: welk deel van de bedrijfsvestigingen gebruikt applicaties uit de cloud? Dat blijkt op dit moment 56 procent van de Belgische bedrijfsvestigingen te zijn. Een andere manier van berekenen is kijken welk deel van alle gebruikte applicaties een oplossing in de cloud is. Met deze laatste methode blijkt dat momenteel één van de zeven applicaties in gebruik (14 procent) een toepassing betreft die in de cloud draait. Vier jaar geleden was dat 10 procent, twee jaar terug was dat 11 procent. De belangrijkste uitschieter blijkt de overheidssector te zijn. Binnen dit segment vormen cloudtoepassingen nog maar 7 procent van de in kaart gebrachte applicaties.  

Een ander opmerkelijk verschil komt naar voren bij segmentatie naar gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen cloudapplicaties 13 procent van alle geïnventariseerde oplossingen. In Wallonië ligt dat momenteel op circa 6 procent, terwijl bij bedrijfslocaties in Vlaanderen cloudapplicaties 16 procent van het totaal vormen. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van interviews met bijna 3.000 Belgische commerciële en publieke bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Naast de groei in cloudapplicaties als percentage van alle applicaties neemt ook het percentage bedrijfslocaties waar gebruik wordt gemaakt van cloudtoepassingen ook nog altijd toe. In 2013 gaf 49 procent van de geïnterviewde doelgroep aan dat men gebruik maakte van één of meerdere cloudapplicaties, twee jaar geleden lag dat op 52 procentanno 2017 bedraagt dit 56 procentOok in penetratie op vestigingsniveau zien we grote verschillen tussen de gewesten. In Vlaanderen zien we bij 64 procent van de locaties één of meerdere cloudapplicaties terugkomen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat het geval bij 54 procent van de locaties en in Wallonië bij 30 procent van de locaties. De Vlaamse zakelijke markt lijkt daarmee erg op de Nederlandse waar een vergelijkbare analyse is gemaakt. Voor de Nederlandse zakelijke markt ligt het percentage locaties met cloudoplossingen op 63 procent, van de in kaart gebrachte applicaties is 19 procent een cloudtoepassing. 

Office meest gebruikte oplossing uit de cloud

Per applicatie die door Computer Profile wordt geïnventariseerd, wordt gevraagd of het een oplossing uit de public cloud betreft, een gehoste (of private cloud) oplossing of dat de applicatie nog steeds on premises binnen de eigen organisatie draait. Bij de 2.900 geïnterviewde Belgische bedrijfsvestigingen zijn in totaal 21.000 applicaties in kaart gebracht. Ongeveer 1.620 locaties geven aan gebruik te maken van cloudoplossingen (56 procent). Het totale aantal geïnventariseerde applicaties die in de cloud draaien betreft 2.900 (14 procent van het totaal). 

Binnen deze 2.900 cloudapplicaties wordt de grootste groep, namelijk 27 procent, gevormd door Office-applicaties. Cloudoplossingen op het gebied van HR(M) vormen een kwart van alle aangetroffen cloudapplicaties en een bijna even groot deel wordt gevormd door e-banking oplossingen. Alle andere deelgebieden vormen telkens minder dan 10 procent van het totaal.  

Het aantal oplossingen dat in de cloud draait is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Deze groei wordt voor een belangrijk deel gedreven door het toenemende gebruik van Office-applicatie, HR-toepassingen, CRM-oplossingen en document management-systemen in de cloud. Het stijgende gebruik van deze deelgebieden komt op haar beurt voor een belangrijk deel op het conto van de cloud proposities van Microsoft. 

Leveranciers van cloud-toepassingen

Voor de leveranciers van cloudoplossingen zien we natuurlijk een grote samenhang met de eerder genoemde deelgebieden binnen de geïnventariseerde cloudapplicaties. Microsoft is voor de Belgische zakelijke markt de meest genoemde leverancier van cloudoplossingen. Bijna een derde van de aangetroffen cloudapplicaties betreft een Microsoft product. Microsoft heeft dan ook meerdere ijzers in het vuur als het gaat om cloudoplossingen. Enorm gegroeid in de laatste paar jaren zijn de Office365 installaties. Daarnaast is ook het gebruik van SharePoint en Exchange uit de cloud gegroeid.  

 Isabel is de tweede meest genoemde vendor van Belgische cloudoplossingen. Dit betreft de e-banking software van deze vendor die bij een groot aantal Belgische bedrijfsvestingen in gebruik is en in de meeste gevallen de online versie betreft. HR-oplossingen zijn al langere tijd een belangrijke drijver achter cloudacceptatie. SD Worx is daarbij voor de Belgische zakelijke markt de meest genoemde partij. Ongeveer 11 pocent van de aangetroffen cloudoplossingen is een toepassing van SD Worx. Salesforce.com is de nummer vier van de cloudvendoren. Hoewel zij naast de gekende CRM-toepassing ook oplossingen bieden voor service, marketing alsook een development omgeving betreft het waargenomen gebruik op de Belgische markt hoofdzakelijk de CRM-toepassingen. Alle andere vendoren kennen een aandeel kleiner dan 5 procent van het totaal. Dat betreft voor het belangrijkste deel vendoren op het gebied van HR(M)-software.